สถานศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์: 0-2562-5045 
  โทรสาร: 0-2562-5046
  อีเมล์: agro@ku.ac.th 
  Web site : http://www.agro.ku.ac.th/ 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
  โทรศัพท์: 053-948230 
  Web site : http://www.agro.cmu.ac.th/ 
 3. สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตู้ปณ. 38 ปณฝ, คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ,สงขลา 90112 
  โทรศัพท์: 074-446-728, 074-286-302 
  โทรสาร: 074-558-866 
  อีเมล์: agro_pr@group.psu.ac.th 
  Web site : http://webagro.psu.ac.th/ 

สถานศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์: 0-2562-5045 
  โทรสาร: 0-2562-5046
  อีเมล์: agro@ku.ac.th 
  Web site : http://www.agro.ku.ac.th/ 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
  โทรศัพท์: 053-948230 
  Web site : http://www.agro.cmu.ac.th/ 
 3. สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตู้ปณ. 38 ปณฝ, คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ,สงขลา 90112 
  โทรศัพท์: 074-446-728, 074-286-302 
  โทรสาร: 074-558-866 
  อีเมล์: agro_pr@group.psu.ac.th 
  Web site : http://webagro.psu.ac.th/ 

สถานศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์: 0-2562-5045 
  โทรสาร: 0-2562-5046
  อีเมล์: agro@ku.ac.th 
  Web site : http://www.agro.ku.ac.th/ 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
  โทรศัพท์: 053-948230 
  Web site : http://www.agro.cmu.ac.th/ 
 3. สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตู้ปณ. 38 ปณฝ, คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ,สงขลา 90112 
  โทรศัพท์: 074-446-728, 074-286-302 
  โทรสาร: 074-558-866 
  อีเมล์: agro_pr@group.psu.ac.th 
  Web site : http://webagro.psu.ac.th/ 

สถานศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์: 0-2562-5045 
  โทรสาร: 0-2562-5046
  อีเมล์: agro@ku.ac.th 
  Web site : http://www.agro.ku.ac.th/ 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
  โทรศัพท์: 053-948230 
  Web site : http://www.agro.cmu.ac.th/ 
 3. สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตู้ปณ. 38 ปณฝ, คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ,สงขลา 90112 
  โทรศัพท์: 074-446-728, 074-286-302 
  โทรสาร: 074-558-866 
  อีเมล์: agro_pr@group.psu.ac.th 
  Web site : http://webagro.psu.ac.th/ 
packaging_society_ad_280316_202206 packaging_society_ad_060416_164313
packaging_society_ad_060416_164533 packaging_society_ad_060416_164514 packaging_society_ad_060416_164424 packaging_society_ad_060416_164456